ZÁSADY PRO ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti VESELÝ ZAHRADNÍK growshop ve smyslu nařízení GDPR o ochraně osobních údajů


§1) Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VESELÝ ZAHRADNÍK growshop, IČ: 09252924, se sídlem Stará 51/4, Ostrava - Pustkovec (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • VESELÝ ZAHRADNÍK growshop
 • IČO: 09252924
 • se sídlem Stará 51/4, Ostrava - Pustkovec
 • kontaktní údaje: info@vesely-zahradnik.cz, http://vesely-zahradnik.cz/
 • (dále jen „poskytovatel“ nebo „společnost“)


3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


§2) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo v souladu s komunikací se správcem.

2. Veškerá prezentace služeb umístěná na stránkách společnosti je informativního charakteru a společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


5. Účelem zpracovávání osobních údajů je:

 1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


§3) Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.


2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

3. Tímto berete na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (zákon č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z daňového řádu (zákona č. 280/2009 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.


§4) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování internetových stránek správce a další služby v souvislosti s chodem internetových stránek správce,
 3. osoba provádějící služby účetní a daňové pro správce.


2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


§5) Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR, popřípadě právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v § 1 těchto zásad.


2. Správce poskytne subjektům zpracovávání na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě takové žádosti je osoba žádající povinna se jednoznačně identifikovat tak, aby ji bylo možné zaručeně rozeznat od jiných osob. Pokud tak neučiní, ke vznesené žádosti se nepřihlíží. Informace o zpracovávání osobních údajů jsou poskytovány zejména na elektronické emailové adrese uvedené v § 1 těchto zásad.

3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


§6) Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména technické zabezpečení počítačových úložišť pomocí hesel nejméně o osmi znacích v kombinaci malých a velkých písmen, čísel a jiných znaků, antivirových programů, pravidelného zálohování dat a fyzického zabezpečení místností, ve kterých jsou počítače uloženy.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


§7) Ostatní a závěrečná ujednání

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. V případě jiné komunikace, než přes rozhraní objednávkového formuláře potvrzujete seznámení s podmínkami ochrany osobních údajů pokračováním v elektronické komunikaci se správcem.

2. V případě vyžadovaného souhlasu se zpracováváním osobních údajů s těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. V případě elektronické komunikace se zpracováváním osobních údajů souhlasíte výslovným uvedením, že souhlasíte se zpracováváním osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


V Ostravě dne 1. 1. 2020